Grodzisko na Starej Łomży

Początki Łomży można ściśle wiązać ze średniowiecznym grodziskiem położonym 5 km od Łomży w kierunku wschodnim, które strzegło przeprawy przez Narew. Grodzisko, którego powierzchnia licząc po zewnętrznej granicy fos i wałów, sięga dwóch ha, należy do jednego z największych tego typu obronnych obiektów na Mazowszu. Jego wiek według badań archeologicznych można datować na pierwszą połowę XI w., kiedy powstaje gródek typu cyplowego, który po zniszczeniu zostaje odbudowany w połowie XII wieku z ponowną fortyfikacją terenu walami podgrodzia oraz budową wieży. Znaczenie grodziska dla władców mazowieckich należy tłumaczyć tym, że leży ono na szlaku, którym ciągnęli od północy nieprzyjaciele: Jaćwingowie, Litwini i Prusowie. W wyniku najazdu litewskiego w połowie XIII w., który zniszczył dużą część Mazowsza, gród zostaje ostatecznie zniszczony. Według lokalnej tradycji teren grodziska, który podlega ochronie konserwatorskiej, jest określany mianem Wzgórza Królowej Bony.

Grodzisko na Starej Łomży
Grodzisko na Starej Łomży

Park Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Park rozciągający się na powierzchni 6 ha wyznaczonej ulicami Katyńską,...

Leave your comment